– پروژه: طراحی و ساخت زباله سوز
– کارفرما: شرکت طراحی و ساختمان نفت

زباله سوز

شرکت طراحی و ساختمان نفت

1400

طراحی و ساخت  زباله سوز

پالایشگاه تبریز

1- Incinerator

توان حرارتی 6 مگاوات – ارتفاع Stack=76.2m – ابعاد Combustion Chamber:(ID*L)2.5*11