– پروژه: طراحی و ساخت پکیج تزریق مواد شیمیایی
– کارفرما: شرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی ایران

طراحی و ساخت پکیج تزریق مواد شیمیایی

شرکت مهندسی وساخت تاسیسات دریایی ایران

1382

طراحی و ساخت 7 عدد پکیج تزریق مواد شیمیایی پروژه میدان نفتی بهرگانسر