– پروژه: طراحی و ساخت پکیج تزریق مواد شیمیایی
– کارفرما: شرکت مهندسی توسعه نفت

طراحی و ساخت پکیج تزریق مواد شیمیایی

شرکت مهندسی توسعه نفت

در حال انجام

طراحی و ساخت 18 عدد پکیج تزریق مواد شیمیایی جهت میدان نفتی آزادگان