– پروژه: طراحی و ساخت پکیج پمپ انتقال هیدروکربن
– کارفرما: پالایشگاه گاز ایلام

طراحی و ساخت پکیج پمپ انتقال هیدروکربن

پالایشگاه گاز ایلام

1386

طراحی و ساخت پکیج پمپ انتقال هیدروکربن سنگین