– پروژه: طراحی و ساخت مخزن قطره زدا
– کارفرما: شرکت تهران پرشیا

طراحی و ساخت مخزن قطره زدا

شرکت تهران پرشیا

1387

طراحی و ساخت 5 مخزن قطره زدا جهت پروژه فاز اول سرخون