– پروژه: طراحی و ساخت پکیج تزریق بازدارنده
– کارفرما: شرکت تهران پرشیا

طراحی و ساخت پکیج تزریق بازدارنده

شرکت تهران پرشیا

1386

طراحی و ساخت 5 عدد پکیج تزریق بازدارنده خردگی پروژه فاز اول سرخون