– پروژه: طراحی و ساخت پکیج ذخیره سازی نیتروژن
– کارفرما: شرکت صدرا

طراحی و ساخت پکیج ذخیره سازی نیتروژن

شرکت صدرا

1392

طراحی و ساخت پکیج ذخیره سازی نیتروژن جهت پروژه میدان نفتی خشت