– پروژه: طراحی و ساخت نازل تزریق مواد شیمیایی
– کارفرما: شرکت فلات

طراحی و ساخت پکیج تزریق جهت پالایشگاه

شرکت فلات

1397

طراحی و ساخت 64 پکیج تزریق جهت پالایشگاه ستاره خلیج فارس