– پروژه: طراحی و ساخت پکیج تزریق مواد شیمیایی جهت پروژه گازوئیل
– کارفرما: شرکت ناموران

طراحی و ساخت پکیج تزریق مواد شیمیایی جهت پروژه گازوئیل

شرکت ناموران

1391

طراحی و ساخت 12 عدد پکیج تزریق مواد شیمیایی جهت پروژه گازوئیل سازی پالایشگاه اصفهان