– پروژه: طراحی و ساخت مخزن خنک کننده
– کارفرما: شرکت ناموران

طراحی و ساخت مخزن خنک کننده

شرکت ناموران

1391

طراحی و ساخت 18 مخزن خنک کننده نمونه جهت پروژه پالایشگاه گازوئیل سازی اصفهان