– پروژه: طراحی و ساخت پکیج خشک کن گاز
– کارفرما: شرکت ناموران

طراحی و ساخت پکیج خشک کن گاز

شرکت ناموران

1392

طراحی و ساخت پکیج خشک کن گاز به روش فعال سازی آلومینا جهت پروژه بنزین سازی پالایشگاه اصفهان