– پروژه: طراحی و ساخت گرمکن شعله مستقیم
– کارفرما: شرکت همپا

طراحی و ساخت گرمکن شعله مستقیم

شرکت همپا

2020

طراحی و ساخت 2 عدد گرمکن شعله مستقیم طبق استاندارد API-560 جهت پروژه پالایشگاه بازیابی C2 پارسیان