– پروژه: راه اندازی پکیج پالیشینگ پالایشگاه تبریز
– کارفرما: شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

راه اندازی پکیج پالیشینگ پالایشگاه تبریز

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

1395

راه اندازی پکیج پالیشینگ پالایشگاه تبریز