– پروژه: طراحی و ساخت کوره شعله مستقیم
– کارفرما: شرکت طراحی و ساختمان نفت

طراحی و ساخت کوره شعله مستقیم

شرکت طراحی و ساختمان نفت

1392

طراحی و ساخت کوره شعله مستقیم به ظرفیت 10 مگاوات با استاندارد API-560 جهت پروژه میدان نفتی سروستان و سعادت آباد