– پروژه: طراحی و ساخت مخزن قطره زدایی سوخت
– کارفرما: شرکت ناموران

طراحی و ساخت مخزن قطره زدایی سوخت

شرکت ناموران

1385

طراحی و ساخت مخزن قطره زدایی سوخت جهت پروژه نمک زدایی چشمه خوش