– پروژه: طراحی و ساخت پکیج متانیتور
– کارفرما: شرکت ناموران

طراحی و ساخت پکیج متانیتور

شرکت ناموران

1391

طراحی و ساخت پکیج متانیتور (شامل 3 مبدل حرارتی و یک راکتور) جهت پروژه بنزین سازی پالایشگاه اصفهان