– پروژه: طراحی و ساخت پکیج تصفیه پساب صنعتی
– کارفرما: شرکت توسعه صنایع شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

طراحی و ساخت پکیج تصفیه پساب صنعتی

شرکت توسعه صنایع شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

1395

طراحی و ساخت پکیج تصفیه پساب صنعتی ( به روش پوست گردو و CPI, IGF) جهت پروژه نمک زدایی دهلران