– پروژه: طراحی و ساخت پکیج نم زدا به روش TEG
– کارفرما: نفت و گاز پرشیا

طراحی و ساخت پکیج نم زدا به روش TEG

نفت و گاز پرشیا

1396

طراحی و ساخت پکیج نم زدا به روش TEG جهت میدان نفتی یاران شمالی