– پروژه: طراحی و ساخت گرمکن شعله مستقیم
– کارفرما: شرکت نفت پارس

طراحی و ساخت گرمکن شعله مستقیم

شرکت نفت و گاز پارس

2020

طراحی و ساخت 4 عدد گرمکن شعله مستقیم طبق استاندارد API-560 جهت شرکت نفت پارس