– پروژه: بازسازی پکیج TEG
– کارفرما: پالایشگاه گازی ایلام

بازسازی پکیج TEG

پالایشگاه گازی ایلام

1387

بازسازی پکیج TEG جهت پالایشگاه گازی ایلام