– پروژه: طراحی و ساخت پکیج فیلتر
– کارفرما: پالایشگاه گاز ایلام

طراحی و ساخت پکیج فیلتر

پالایشگاه گاز ایلام

1386

طراحی و ساخت پکیج فیلتر میعانات گازی