– پروژه: طراحی و ساخت پکیج تزریق بازدارنده خردگی و متانول
– کارفرما: شرکت پایندان

طراحی و ساخت پکیج تزریق بازدارنده خردگی و متانول

شرکت پایندان

1388

طراحی و ساخت 2 عدد پکیج تزریق بازدارنده خردگی و متانول جهت چاههای نفتی 2 لاوان