– پروژه: طراحی و ساخت گرمکن شعله غیر مستقیم
– کارفرما: شرکت پتروتکسان

طراحی و ساخت گرمکن شعله مستقیم

شرکت پتروتکسان

در حال انجام

طراحی و ساخت 2 عدد گرمکن شعله غیر مستقیم جهت پروژه میدان نفتی رامشیر