– پروژه: طراحی و ساخت پکیج نمک زدایی
– کارفرما: شرکت پتروتکسان

طراحی و ساخت پکیج نمک زدایی

شرکت پتروتکسان

در حال انجام

طراحی و ساخت 2 عدد پکیج نمک زدایی جهت پروژه میدان نفتی رامشیر