– پروژه: طراحی و ساخت پکیج اندازه گیری و تنظیم و فیلترینگ خط لوله
– کارفرما: پتروشیمی ایلام

طراحی و ساخت پکیج اندازه گیری و تنظیم و فیلترینگ خط لوله

پتروشیمی ایلام

1392

طراحی و ساخت پکیج اندازه گیری و تنظیم و فیلترینگ خط لوله سکوی ایلام