– پروژه: طراحی و ساخت جداکننده روغن همراه
– کارفرما: شرکت پتروشیمی بندر امام

طراحی و ساخت جداکننده روغن همراه

شرکت پتروشیمی بندر امام

1382

طراحی و ساخت جداکننده روغن همراه با صفحات جداکننده جهت پتروشیمی بندر امام