– پروژه: طراحی و ساخت کوره شعله مستقیم
– کارفرما: شرکت پتروشیمی رازی

طراحی و ساخت کوره شعله مستقیم

شرکت پتروشیمی رازی

1382

طراحی و ساخت کوره شعله مستقیم جهت گرم کردن گاز ترش پروژه پتروشیمی رازی