– پروژه: طراحی و ساخت پکیج فیلتراسیون آب
– کارفرما: پتروشیمی مرجان

طراحی و ساخت پکیج فیلتراسیون آب

پتروشیمی مرجان

1396

طراحی و ساخت پکیج فیلتراسیون آب