– پروژه: طراحی و ساخت جداکننده
– کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی

طراحی و ساخت جداکننده

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی

1381

طراحی و ساخت جداکننده 3 فازی نفت، آب و گاز جهت پروژه سکوی ابوذر