– پروژه: طراحی و ساخت پکیج تزریق مواد شیمیایی
– کارفرما: شرکت جهانپارس

طراحی و ساخت پکیج تزریق مواد شیمیایی

شرکت جهانپارس

1397

طراحی و ساخت 6 عدد پکیج تزریق مواد شیمیایی جهت میدان نفتی سروک آذر