– پروژه: طراحی و ساخت پکیج خنک کننده
– کارفرما: شرکت شاخص

طراحی و ساخت پکیج خنک کننده

شرکت شاخص

طراحی و ساخت 7 عدد پکیج خنک کننده