– پروژه: طراحی و ساخت پکیج تزریق و نازل تزریق
– کارفرما: شرکت صدرا

طراحی و ساخت پکیج تزریق و نازل تزریق

شرکت صدرا

طراحی و ساخت 14 عدد پکیج تزریق و 18 عدد نازل تزریق جهت میدان نفتی خشت