– پروژه: طراحی و ساخت پکیج تزریق بازدارنده
– کارفرما: شرکت طرح و بازرسی

طراحی و ساخت پکیج تزریق بازدارنده

شرکت طرح و بازرسی

1384

طراحی و ساخت پکیج تزریق بازدارنده خردگی جهت پروژه تابناک