– پروژه: طراحی محفظه تبخیر
– کارفرما: شرکت ملی گاز ایران

طراحی محفظه تبخیر

شرکت ملی گاز ایران

1382

طراحی 4 محفظه تبخیر انی جهت پالایشگاه گازی کنگان