– پروژه: طراحی و ساخت مخزن خنک کننده
– کارفرما: شرکت ناموران

طراحی و ساخت مخزن خنک کننده

شرکت ناموران

1387

طراحی و ساخت 12 عدد مخزن خنک کننده نمونه جهت واحدهای CDU & VDU پالایشگاه لاوان