– پروژه: طراحی و ساخت پکیج تزریق بازدارنده خردگی
– کارفرما: شرکت ناموران

طراحی و ساخت پکیج تزریق بازدارنده خردگی

شرکت ناموران

1387

طراحی و ساخت پکیج تزریق بازدارنده خردگی جهت بخش VDU & CDU پالایشگاه لاوان