– پروژه: طراحی و ساخت پکیج تزریق بازدارنده
– کارفرما: شرکت پایندان

طراحی و ساخت پکیج تزریق بازدارنده

شرکت پایندان

1385

طراحی و ساخت 2 عدد پکیج تزریق بازدارنده خردگی و متانول جهت پروژه نرگسی