– پروژه: طراحی و ساخت پکیج تزریق مواد شیمیایی و نازل نمونه گیری
– کارفرما: شرکت شل و تکنیپ

طراحی و ساخت پکیج تزریق مواد شیمیایی و نازل نمونه گیری

شرکت شل و تکنیپ

1382

طراحی و ساخت پکیج تزریق مواد شیمیایی و نازل نمونه گیری جهت سکوی سروش / نوروز