– پروژه: طراحی و ساخت پکیج تزریق مواد شیمیایی
– کارفرما: شرکت صدرا

طراحی و ساخت پکیج تزریق مواد شیمیایی

شرکت صدرا

طراحی و ساخت 13 عدد پکیج تزریق مواد شیمیایی جهت پروژه میدان نفتی خشت