– پروژه: طراحی و ساخت مبدل حرارتی و پمپهای تقویتی و لوله کشی
– کارفرما: شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

طراحی و ساخت مبدل حرارتی و پمپهای تقویتی و لوله کشی

شرکت توسعه صنایع شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

1385

طراحی و ساخت مبدل حرارتی و پمپهای تقویتی و لوله کشی و شیرهای صنعتی پروژه چشمه خوش