– پروژه: طراحی و ساخت کوره
– کارفرما: شرکت توسعه صنایع شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

طراحی و ساخت کوره شعله غیرمستقیم

شرکت توسعه صنایع شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

1385

طراحی و ساخت 2 عدد کوره شعله غیرمستقیم به ظرفیت 5 و 18 MMBTO/hr جهت پروژه نمک زدایی چشمه خوش