– پروژه: طراحی و ساخت پکیج تزریق مواد شیمیایی
– کارفرما: شرکت مهندسی ساختمان صنایع نفت

طراحی و ساخت پکیج تزریق مواد شیمیایی

شرکت مهندسی ساختمان صنایع نفت

طراحی و ساخت 2 عدد پکیج تزریق مواد شیمیایی جهت پروژه NGL-310