– پروژه: طراحی و ساخت کوره شعله مستقیم
– کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت صنایع نفت

طراحی و ساخت گرمکن شعله مستقیم

شرکت مهندسی و ساخت صنایع نفت

متوقف

طراحی و ساخت کوره شعله مستقیم طبق استاندارد API-560 جهت پروژه NGL-3100