– پروژه: طراحی و ساخت مخزن قطره زدا مشعل سوزان
– کارفرما: شرکت ناموران

شرکت ناموران - طراحی و ساخت مخزن قطره زدا مشعل سوزان

شرکت ناموران

1385

طراحی و ساخت مخزن قطره زدا مشعل سوزان جهت پروژه نمک زدایی چشمه خوش