– پروژه : طراحی کوره
– کارفرما : شرکت نفت سوریه

طراحی کوره شعله غیرمستقیم

شرکت نفت سوریه

1384

طراحی 5 عدد کوره شعله غیرمستقیم به ظرفیت 5 و 10 MMBTO/hr جهت میادین نفتی سوریه