– پروژه: طراحی و ساخت پکیج تزریق مواد شیمیایی
– کارفرما: شرکت توسعه صنایع شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

طراحی و ساخت پکیج تزریق مواد شیمیایی

شرکت توسعه صنایع شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

1391

طراحی و ساخت 9 عدد پکیج تزریق مواد شیمیایی جهت پروژه واحد نمک زدایی دهلران