– پروژه: طراحی و ساخت کوره های شعله مستقیم
– کارفرما: شرکت نفت پارس

طراحی و ساخت گرمکن شعله مستقیم

شرکت نفت پارس

1399

طراحی و ساخت 4 عدد کوره شعله مستقیم طبق استاندارد API-560 جهت شرکت نفت پارس