– پروژه: طراحی و ساخت پکیج تصفیه سود مستعمل
– کارفرما: پالایشگاه ستاره خلیج فارس

طراحی و ساخت پکیج تصفیه سود مستعمل

پالایشگاه ستاره خلیج فارس

1393

طراحی و ساخت پکیج تصفیه سود مستعمل جهت پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس