– پروژه: طراحی و ساخت کوره شعله مستقیم
– کارفرما: پالایشگاه شیراز

طراحی و ساخت گرمکن شعله مستقیم

پالایشگاه شیراز

1397

طراحی و ساخت کوره شعله مستقیم طبق استاندارد API-560 جهت پروژه پالایشگاه شیراز