– پروژه : تهیه مواد اولیه و ساخت بخش رادیانت ریفورمر
– کارفرما : شرکت پتروشیمی مرجان

تهیه مواد اولیه و ساخت بخش رادیانت ریفورمر

شرکت پتروشیمی مرجان

1396

تهیه مواد اولیه و ساخت بخش رادیانت ریفورمر اولیه پتروشیمی مرجان